EMISE ENERGO s.r.o.

Autorizované měření emisí

Přerov

Přístrojové vybavení

 

Domů
Služby
Přístrojové vybavení
Autorizace
Reference
Kontakty

IZOKINETICKÁ GRAVIMETRICKÁ SOUPRAVA GTE

Izokinetická gravimetrická souprava GTE slouží pro odběr vzorku tuhých znečišťujících látek z proudícího plynu za izokinetických, event. přibližně izotermických podmínek, dle ČSN ISO 9096 Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická metoda a dle ČSN EN 13284-1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu - Manuální gravimetrická metoda. Tuhé částice jsou z dílčího proudu plynu kvantitativně odlučovány rovinným externím filtrem s filtračním materiálem vyrobeným ze skelných vláken ze 100 % borosilikátového skla, s garantovannou účinností 99.97 % (pro částice 0.5 - 0.3 µm), s možností instalace patronového interního nebo cyklonového externího předodlučovače. Souprava, vybavená kombinovanou odběrovou sondou s použitím měřicího modulu 2T4P pro snímání teplot, tlaků a tlakových diferencí na rychlostní sondě a měřicí dýze s el. výstupem, je připravena na automatické řízení izokinetiky odběru a vyhodnocení odběru pomocí řídící ústředny IZOMAT.

Kontinuální analyzátor HORIBA ENDA 1800P

Transportabilní systém ENDA 1800 P je víceúčelový kontinuální analyzátor kouřových plynů. Dohromady je tvořen odběrovou sondou s termočlánkem a vyhřívaným filtrem, vyhřívanou odběrovou hadicí, jednotkou úpravy vzorku se vstupním předchladičem, zachycovačem SO3, konvertorem NO2 na NO, vestavěnou chladničkou vzorku spalin a vlastních analyzátorů. Systém měří NOx, CO, SO2 a CO2 metodou NDIR infračervené absorpce doplněné Cross Flow modulací. Kyslík je měřen metodou magnetické subceptibility.

 

 

 

 

 

 

Analyzátor spalin MRU Vario Plus

Přístroj Vario Plus je víceúčelový analyzátor odpadních plynů. Měřicí princip je založen na využití elektrochemických převodníků, přičemž jsou selektivně měřeny: kyslík, oxid uhelnatý, oxid dusnatý, oxid dusičitý,  teplota místnosti (čidlo spalovacího vzduchu), teplota spalin, jemný tah, diferenční tlak. Přístroj je řízen mikroprocesorem, je vybaven chladničkou odpadních plynů, termotiskárnou a LCD displejem. Je vybaven nezávislou pamětí EPROM (až 300 souborů hodnot). Prostřednictvím rozhraní RS 232 spolupracuje s PC. Programové vybavení umožňuje výpočet dalších hodnot – CO2, komínová ztráta, účinnost, přebytek vzduchu, přepočet CO a NOx na mg.m-3 a ref O2, rosný bod.

 

 

 

 

 


Domů ] Služby ] [ Přístrojové vybavení ] Autorizace ] Reference ] Kontakty ]

                                       Naposledy změněno: 08. 11. 2006