EMISE ENERGO s.r.o.

Autorizované měření emisí

Přerov

Služby

 

Domů
Služby
Přístrojové vybavení
Autorizace
Reference
Kontakty

Zajišťujeme následující služby :

jednorázové měření emisí středních, velkých a  zvláště velkých zdrojů znečištění. Autorizovaná a technologická měření v rozsahu vydaného osvědčení k autorizovanému měření emisí podle zákona č. 86/2002 Sb., nař. vl. 352/02 Sb., 353/02 Sb. vyhl. MŽP č. 356/02 Sb.

Rozsah měření znečišťujících látek:

tuhé znečišťující látky (TZL) - jednorázové odběry, stanovení gravimetrické

oxid uhelnatý (CO) - stanovení spektrometrické, elektrochemickými články

oxidy dusíku (NOx- stanovení spektrometrické, elektrochemickými články

oxid siřičitý (SO2) - stanovení spektrometrické

doprovodné veličiny - O2, CO2 , vzduchotechnické parametry

tmavost kouře

Předmět měření:     

-       Energetika - kotelny a jiné spalovací zařízení na plynná, kapalná a tuhá paliva

-      Průmyslová výroba a zpracování kovů - slévárny, železárny, válcovny, kovárny, strojírny

-       Zpracování nerostů – cementárny, vápenky

-       Zemědělství – sušárny chmele, sušárny obilí  a pod.

-       Chemický průmysl – průmyslové pece apod.

-       Ostatní zařízení     - dřevozpracující průmysl, zařízení na výrobu dřevěného uhlí a pod.

Rozdělení zdrojů znečištění a povinnost měření

Spalovací zdroje znečištění ovzduší se rozdělují podle celkového jmenovitého výkonu (příkonu) do čtyř kategorií

kategorie součet jmenovitých výkonů všech zařízení zdroje (kotelny)
malé zdroje 11–200 kW (plynná paliva);
15–200kW (ostatní paliva)
střední zdroje 200 kW – 5 MW
velké zdroje 5MW – 50 MW (příkon)
zvláště velké zdroje příkon ≥ 50 MW

Provozovatel zdroje je povinen zajistit provádění měření:

a) u velkých zdrojů jedenkrát ročně

b) u středních zdrojů o celkovém výkonu 1MW a vyšším jedenkrát za 3 roky

c) u ostatních středních zdrojů jedenkrát za 5 let

d) u malých zdrojů (provozovaných při podnikatelské činnosti) jedenkrát za 2 roky


Domů ] [ Služby ] Přístrojové vybavení ] Autorizace ] Reference ] Kontakty ]

                                       Naposledy změněno: 08. 11. 2006